Welke kosten kun je verhalen

Home

In Nederland kunt u volgens de wet loonschade verhalen op de aansprakelijke partij. Dit houdt het netto doorbetaalde loon aan uw werknemer in. Daarnaast kunt als werkgever ook de kosten voor de re-integratie en de arbodienstverlening vergoed krijgen.

Aan de betalingsplicht van de werkgever zit een onder- en bovengrens. Het eerste jaar van ziekte, waarbij de werknemer in principe 70% van het loon uitbetaald krijgt, moet de werkgever minimaal het voor de werknemer geldende minimumloon uitbetalen. In het tweede jaar van ziekte geldt de regel omtrent het minimumloon niet. De uitbetaling van 70% van het loon mag dan uitkomen op een bedrag wat onder het minimumloon ligt. Wanneer het loon onder het sociaal minimum komt, kan de werknemer een toeslag aanvragen bij het UW Aansprakelijkheid

Re-integratie kosten
De kosten die u als werkgever maakt voor de terugkeer van uw arbeidsongeschikte werknemer worden als re-integratiekosten genoemd. Deze kosten moeten worden vergoed door de aansprakelijke verzekeraar. De volgende kosten komen voor een vergoeding in aanmerking:
• De kosten die verbonden zijn aan de administratieve activiteiten die u als werkgever verricht of laat verrichten in verband met de re-integratie van de werknemer. Denkt u aan de kosten die ontstaan omdat u bij dreigend langdurig ziekteverzuim aantekeningen moet maken over.

• De kosten die verbonden zijn aan het opstellen en evalueren van een plan van aanpak.

• De kosten die verbonden zijn aan de arbodienstverlening voor uw werknemer.

• De kosten die verbonden zijn aan het opstellen van een re-integratieverslag.

• De kosten die u als werkgever maakt vanwege de activiteiten die de werknemer onderneemt teneinde terug te kunnen keren in het werk. Denkt u aan de kosten die verbonden zijn aan een re-integratietraject waarbij een re-integratiebedrijf wordt ingeschakeld. Het kan gaan om activiteiten die zijn gericht op het eigen werk of andere arbeid bij de werkgever.

• De kosten die verbonden zijn aan inspanningen die de werkgever levert om (de bereikbaarheid van) de werkplek of het werk zelf aan te passen aan de beperkingen of handicap van de werknemer. Hierbij kan gedacht worden aan de omstandigheden waaronder en de hulpmiddelen waarmee de arbeid wordt verricht zoals vervoersvoorzieningen om de werkplek te kunnen bereiken (bijvoorbeeld omdat de betrokkene op een rolstoeltaxi is aangewezen).

Aansprakelijkheid
Eerst moet de aansprakelijkheid erkend worden voordat van uitbetaling van de loonschade sprake kan zijn. De aansprakelijke partij is vaak een lastige gesprekspartner voor werkgevers. Zij betalen vrijwel nooit op het eerste verzoek uit en beschikken over tal van argumenten waarom zij niet zouden behoeven te betalen.
Zo zijn bijvoorbeeld de medische gegevens om de aansprakelijkheid aan te tonen kunnen alleen door een arts worden op te vragen, mits er toestemming werd verleend door de werknemer